Artikel 1: Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en op iedere overeenkomst tussen Dymphy Fit en de cliënt.
 2. Dymphy Fit: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Dymphy Fit ingeschreven bij K.v.K. te Amsterdam onder nummer: 69030820. 
 3. Trainer: Dymphy de Jong
 4. Dymphy Fit is gespecialiseerd in Personal Training, Small Group Training, leefstijlverandering, afvallen en voedingsbegeleiding.

Artikel 2: Eigen risico

De cliënt is op de hoogte dat deelname aan sportactiviteiten en het gebruik maken van apparatuur binnen de sportschool en/of buiten geheel op eigen risico is. 

Artikel 3:Intakeprocedure

 1. De cliënt vult voor de start van Personal Training, voedingscoaching en/of leefstijlcoaching een online intakeformulier in. Dit formulier bevat een medische verklaring dat de cliënt naar eigen waarheid invult. Bij het versturen van het intakeformulier gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Tijdens de eerste afspraak wordt het online intakeformulier besproken. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.
 3. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de cliënt zo snel mogelijk aan Dymphy Fit door te geven.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Dymphy Fit kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13.2;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.
 2. Dymphy Fit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dymphy Fit is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training geschiedt geheel op eigen risico. De cliënt is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. Dymphy Fit kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of ten gevolge van de training of die is ontstaan door het opvolgen van de door Dymphy Fit gegeven trainingsadviezen of instructies. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. 
 4. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de cliënt. De cliënt verklaart afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Dymphy Fit wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Dymphy Fit aanbiedt.
 5. De cliënt dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Dymphy Fit. Indien de cliënt weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 6. Dymphy Fit kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de cliënt door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Dymphy Fit georganiseerde activiteiten. 
 7. Voor elke overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting aan de kant van Dymphy Fit. Dymphy Fit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de klant niet behalen van een bepaald gewenst resultaat.
 8. Dymphy Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade.
 9. Indien Dymphy Fit aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dymphy Fit beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Dymphy Fit gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Dymphy Fit beperkt tot het bedrag dat de klant aan Dymphy Fit betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.  
 10. De cliënt is jegens Dymphy Fit aansprakelijk wanneer Dymphy Fit op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De cliënt dient Dymphy Fit te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere cliënten veroorzaakt.

Artikel 5: Erkende feestdagen 

 1. Op de volgende dagen wordt door Dymphy Fit geen training gegeven: 1 januari, Koningsdag en Eerste kerstdag.
 2. Als de deelnemer op deze dag een afspraak heeft, wordt een alternatieve dag en tijdstip geboden of wordt de afspraak verschoven.

Artikel 6: Annuleringsbeleid

 1. Bij afmelding binnen 24 uur voor de Personal Training en/of niet verschijnen op de afspraak, ongeacht de reden, wordt de training in rekening wordt gebracht. Dit annuleringsbeleid kent geen uitzonderingen. 24 uur voor de training wordt één credit afgeschreven. Als Dymphy Fit binnen 24 uur de training annuleert, ontvangt de cliënt een gratis training.
 2. Annuleren dient gedaan te worden via de app door jezelf uit te roosteren. Binnen 24 uur wordt de annulering gedaan via WhatsApp. 
 3. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatieve dag en tijdstip geboden of wordt de afspraak verschoven.

Artikel 7: Persoonsgegevens

Dymphy Fit is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt. De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Dymphy Fit gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Dymphy Fit houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Dymphy Fit te verzenden. 

Artikel 8: PRO-lidmaatschap

 1. Het PRO-lidmaatschap geeft toegang tot alle oefeningen, trainingsschema’s en de voedingsapp. Het is een maandelijks lidmaatschap, met een minimumduur van 3 kalendermaanden. Het lidmaatschap gaat in op vanaf het moment van aanmelden. De overige dagen van de eerste maand worden pro rata in rekening gebracht. De lidmaatschap wordt aan het einde van de maand afgeschreven door middel van automatische incasso.
 2. Het PRO-lidmaatschap wordt maandelijks automatisch verlengt. Verlenging vindt plaats 14 dagen voordat het einde van de maand. Het PRO-lidmaatschap is opzegbaar tot de 14e van de maand, voor de eerstvolgende maand. Wordt het lidmaatschap na de 14e van de maand opgezegd, wordt de betaling voor de volgende maand automatisch doorgevoerd en geldt de annulering voor de daarna volgende maand.
 3. De betaling van het lidmaatschap wordt maandelijks afgeschreven door middel van SEPA automatische incasso. De cliënt moet er zelf voor zorgen dat er voldoende saldo beschikbaar is waarvan Dymphy Fit gemachtigd is te incasseren. 
 4. Het PRO-lidmaatschap is maandelijks opzegbaar na 3 maanden. Voor annulering klikt de cliënt in de app op Ik (rechtsonderin de menubalk) > Mijn producten “toon alles” > Lidmaatschappen “actief” > Beëindigen lidmaatschap.

Artikel 9: Credits

Elke Personal Trainings, voedingscoaching of leefstijlcoaching sessie is één credit waard in de Dymphy Fit app. De cliënt moet de credits aanschaffen vóór de sessie. Zonder credits kunnen sessies niet worden ingeboekt in het rooster. Als sessies al automatisch ingeboekt zijn in het rooster voor een langdurige periode en de cliënt niet voldoet aan de betalingsplicht vooraf aan de sessie, kan de boeking geannuleerd worden.

Artikel 10: Prijsbeleid

 1. Prijsverhoging: Eventuele prijsverhogingen worden door Dymphy Fit direct toegepast die voortvloeien uit de wet, zoals BTW. Er zal een jaarlijkse prijsverhoging van maximaal 2,5% doorgevoerd worden en met een bekendmaking van minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar. 
 2. De op de website vermelde prijzen van het lidmaatschap en voor Personal Training zijn inclusief btw.
 3. Dymphy Fit is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van programmeerfouten, zoals prijzen, op de website.